Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΣΕΔΗΚ

 

 

Ο ΣΕΔΗΚ αναζητεί Επιστημονικό Συνεργάτη για την υποστήριξη των επιστημονικών δραστηριοτήτων του και ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ (Γεωπόνους, Οικονομολόγους, Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης κ.α.).

Θsima sedikα αξιολογηθούν θετικά οι μεταπτυχιακές σπουδές σχετικά με τα θέματα του ΣΕΔΗΚ, η γνώση ξένων γλωσσών, η εμπειρία σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα, η ικανότητα διαχείρισης ιστοσελίδας κ.α. Έδρα της εργασίας θα είναι τα Χανιά. Η πρόσληψη μπορεί να γίνει με σύμβαση έργου ή χρόνου ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης και η αμοιβή θα είναι η προβλεπόμενη από τον νόμο ανάλογα με τα προσόντα του για 6/ωρη εργασία επί 5/νθημερο εβδομαδιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν, μέχρι την 9 Οκτωβρίου, στο info@sedik.gr βιογραφικό, συνοδευόμενο απαραίτητα από αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα εκθέτουν τις απόψεις τους για την καταλληλότητα τους στην προώθηση των στόχων και δράσεων του ΣΕΔΗΚ (βλ. www.sedik.gr).